Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person. Aktiebolag har blivit ett populärt val bland entreprenörer och investerare då det ger skydd för privatpersoner mot företagsskulder och ökar möjligheterna till tillväxt och kapitalanskaffning. I Sverige regleras aktiebolag genom aktiebolagslagen och har en specifik struktur med bland annat aktieägare, styrelse och VD.

En översikt över aktiebolag som företagsform

Ett aktiebolag är en vanlig företagsform som bildas av en eller flera grundare och är en juridisk person. Denna företagsform har samma rättigheter och skyldigheter som en privatperson, men grundarna och ägarna är inte själva ansvariga för bolagets skulder och åtaganden. För att starta ett aktiebolag krävs en kapitalinsats på 25 000 kronor, medan publika aktiebolag kräver 500 000 kronor. Bolaget ska bestå av aktieägare, en styrelse, VD, ordförande och en eller flera firmatecknare. En revisor krävs också för lite större bolag. Aktiebolag är bokföringsskyldiga och ska skicka in en årsredovisning till Bolagsverket varje år.

Privata aktiebolag

Aktierna i ett privat aktiebolag får tecknas av högst 200 personer och får inte spridas vidare genom annonsering. Aktiebolaget ska ha en styrelse, en styrelseordförande om styrelsen består av fler än en styrelseledamot och kan ha en verkställande direktör, men det är inte ett krav.

Publika aktiebolag

Ett publikt aktiebolag får erbjuda aktier på den öppna marknaden och handla med aktier på svenska och internationella börser. För att starta ett publikt aktiebolag krävs det en kapitalinsats på minst 500 000 kronor och bolaget ska ha en styrelse med minst tre ledamöter, en verkställande direktör och en revisor. När ett publikt aktiebolag ska hålla bolagsstämma gäller vissa specifika regler.

Skapa aktiebolag

För att starta ett aktiebolag ska det först beslutas skriftligen i en stiftelseurkund, vilket är ett dokument som innehåller centrala bestämmelser för bolagsbildning. Sedan skickas en ansökan om registrering in till Bolagsverket, och bolaget får sitt namn registrerat och tilldelas ett organisationsnummer.


Frågor och svar om aktiebolag

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en juridisk person som bildas av en eller flera grundare, där ägarna inte är ansvariga för bolagets skulder och åtaganden utöver det kapital som de har satsat i bolaget.

Vad krävs för att starta ett aktiebolag?

För att starta ett aktiebolag krävs en kapitalinsats på minst 25 000 kr och det ska bestå av minst en aktieägare, en styrelse, VD, ordförande och en eller flera firmatecknare.

Vilka är de bokföringsskyldiga kraven för aktiebolag?

Aktiebolag är bokföringsskyldiga och ska varje år skicka in en årsredovisning till Bolagsverket och styrelsen måste upprätta en aktiebok över företagets aktieägare.

Vad är skillnaden mellan privat och publikt aktiebolag?

Privata aktiebolag får ha högst 200 aktieägare och deras aktier får inte handlas offentligt, medan publika aktiebolag kan erbjuda sina aktier på den öppna marknaden och handlas på börser.

Vad är en bolagsstämma?

En bolagsstämma är aktiebolagets högsta beslutande organ, där aktieägarna fattar beslut om hur aktiebolaget ska skötas utifrån de regler och lagar som finns i bolagsordningen och aktiebolagslagen.