A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A

A conto
A-kassa
A-skatt
Affärshändelse
Affärside
Affärsjuridik
Affärsplan
AGB
Aktie
Aktiebok
Aktiebolag
Aktiebolagslagen
Aktiebrev
Aktieindex
Aktiekapital
Aktiekurs
Aktiemarknad
Aktiv näringsverksamhet
Aktivitetsplan
Allmän pension
Allokering
Alternativkostnad
Amortering
Anbud
Ångerrätt
Anläggningstillgångar
Annuitetslån
Anskaffningsvärde
Anställningsbevis
Anstånd
API
Arbetsgivaravgift
Arbetsgivare
Arbetsmiljölagen
Arbetsrätt
Arbetstidslagen
Arbetstidsschema
Arbitrage
Årsredovisning
Årsredovisningslagen
Återbäring
Återförsäljare
Återrapporteringsfil
Attest
Auktoriserad revisor
Autogiro
Avans
Avgångsvederlag
Avkastning
Avrop
Avsiktsförklaring
Avsked
Avskrivningar
Avtalsfakturering
Avtalslagen
Avtalspension
Avveckling
Avvikelse
Avvikelseperiod

B

Balanskonto
Balansomslutning
Balansräkning
Balansrapport
Bankgiro
Bankkoppling
Befogenhet
Behörighet
Benchmarking
Beställningspunkt
Betalfil
Betalningsanmärkning
Betalningsföreläggande
BFN
BIC
Bifirma
Bilavdrag
Bilersättning
Blandekonomi
Blankning
BNP
Bokföring
Bokföringslagen
Bokslut
Bokslutsdispositioner
Bolagsbevis
Bolagsordning
Bolagsskatt
Bolagsstämma
Bolagsverket
Borgen
Borgenär
Borgensman
Börs
Börsindex
Börskurs
Bransch
Break-even
Brutet räkenskapsår
Brutto
Bruttolön
Bruttolöneavdrag
Bruttomarginal
Bruttovinst
Budget
Budgetering
Business to business

C

Check
Checkkredit
Controller
Copyright
Corporate finance
Courtage
Culpa
Cykliska bolag

D

Dagordning
Debet
Debiteringsgrad
Deflation
Deklaration
Delgivningsbar person
Denuntiation
Derivat
Detaljhandel
Devalvering
Differentiering
Direkta kostnader
Direktavkastning
Disponibel inkomst
Diversifiering
Dotterbolag
Dubbel bokföring

E

E-faktura
EDI
EES-länder
Effektiv ränta
Efterbevakning
Efterfrågan
Egenavgifter
Eget kapital
Eget kapital
Eget uttag
Ekonomi
Ekonomisk förening
Ekonomisk livslängd
Emission
EMU
Engagemangsbesked
Engångsbelopp
Engångsskattetabell
Enkel bokföring
Enkel borgen
Enskild firma
Enskild näringsidkare
Enskild näringsverksamhet
Entreprenad
Entreprenör
Export
Extern redovisning

F

F-skatt
FA-skatt
Fackförening
Factoring
Faktura
Fakturatolkning
Fakturering
Faktureringsmetoden
Fång
Fasta kostnader
Filial
Finansiering
Finanspolitik
Firma
Firmatecknare
Fission
Följesedel
Folkpension
Fond
Fondemission
Förbättringsutgifter
Förbehåll
Förbehållsbelopp
Förbrukningsinventarier
Force majeure
Fordonsskatt
Fordran
Förenklat årsbokslut
Företag
Företagsform
Företagsförsäkring
Företagshypotek
Förfall
Förlikning
Förlust
Förmån
Förmånsbeskattning
Förmånsvärde
Förmögenhetsskatt
Försiktighetsprincipen
Förskottsbetalning
Förskottssemester
Förvaltningsberättelse
Frihandel
Fullmakt
Fullmaktsgivare
Fullmaktshavare
Fusion

G

Gäldenär
Garanti
Garantipension
Generell borgen
GLN-nummer
God redovisningssed
Goodwill
Grossist
Grundavdrag

H

Handelsbolag
Handelskammare
Headhunter
Hedgefond
Hemtagningskostnader
Högkonjunktur
Holdingbolag
Hovrätt
Humankapital
Huvudarbetsgivare
Huvudbok
Huvudman
Hypotekslån
Hyresnämnd

I

IBAN
Immateriella tillgångar
Import
Inbetalning
Inflation
Ingående balans
Ingående behållning
Ingående moms
Inkasso
Inkomst
Inkomst av kapital
Inkomstår
Inkomstbasbelopp
Inkomstdeklaration
Inkomstpension
Inkomstskatt
Inkomstskattelagen
Inkuransavdrag
Insättningsgaranti
Insider
Insufficiens
Intakt
Intäkt
Internredovisning
Inventarier
Inventering
Investering
Investeringskalkyl
Investmentbolag

J

Jäv
Joint venture
Julgåva
Juridisk person
Justerat eget kapital

K

Kalkylränta
Källskatt
Kapital
Kapitalomsättningshastighet
Kapitalskatt
Kapitaltillskott
Kapitalvinst
Kartell
Kassabok
Kassaflöde
Kassaflödesanalys
Kassalikviditet
Kassaregister
Kassasystem
Kollektivavtal
Kommanditbolag
Kommersiell
Kommission
Kommunalskatt
Komplementär
Kompletteringsregeln
Koncern
Koncernbidrag
Konjunktur
Konkurrens
Konkurrensmedel
Konkurrent
Konkurs
Konkursförvaltare
Konsolidering
Konsument
Konsumentköplagen
Konsumentkreditlagen
Konsumentprisindex
Konsumenttjänstlagen
Kontantmetoden
Kontering
Kontoklasser
Kontokredit
Kontoplan
Kontrakt
Kontraktsränta
Konvertibel
Konvertibelt lån
Kooperativ
Köpebrev
Köplagen
Kostnad
Kostnad
Kredit
Kreditera
Kreditfaktura
Kreditprövning
Kreditupplysning
Kronofogden
Kundfordran
Kundregister
Kvalitet
Kvitto
Kyrkoavgift
L
Lager
Lagerbolag
Lagfartskostnad
Lågkonjunktur
Långivare
LAS
Leasing
Leverantör
Leverantörsreskontra
Licens
Likvida medel
Likvidation
Likvidintyg
Likviditet
Likviditetsbudget
Logotyp
Lokala skattemyndigheten
Lön
Lönebesked
Lönegaranti
Löneväxling
Lönsamhet
Löpande bokföring
Löpande skuldebrev
Lösöre

L

M

Makroekonomi
Marknad
Marknadsekonomi
Marknadsföring
Marknadsföringslagen
Marknadsplan
Marknadssegment
Marknadsstrategi
Matrisorganisation
Medarbetare
Medbestämmandelagen
Mellanhand
Mervärdesskatt
Milersättning
Moms
Momsdeklaration
Momsredovisning
Momsregistreringsnummer
Momstyp
Monetär
Monetarism
Monopol
Mönsterskydd

N

Näringsidkare
Näringsverksamhet
Näthandel
Nationalekonomi
Nattraktamente
Netto
Nettolön
Nettoomsättning
Nollpunkt
Nominell
Nominell ränta
Nominellt värde
Nuvärde
Nyckeltal
Nyemission
Nyttjanderätt

O

Ob-tillägg
Obekväm arbetstid
Obligationer
Ocker
OCR-nummer
Offentlig sektor
Offentlig upphandling
Offert
Oligopol
Omkostnadsbelopp
Omsättning
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar
Omvänd moms
Omvänd skattskyldighet
Option
Ordförande
Ordinarie arbetstid
Organisation
Organisationsnummer
Outsourcing

P

P/E-tal
Pacta sunt servanda
Påminnelsefaktura
Pant
Pantbrev
Passiv näringsverksamhet
Patent
Penningpolitik
Penningvärde
Pensionsförsäkring
Pensionsgrundande inkomst
Per capsulam
Periodisering
Periodiseringsfond
Periodisk sammanställning
Permittering
Personalstiftelse
Planekonomi
Plusgiro
Preferensaktie
Prejudikat
Preliminärskatt
Premieobligation
Premiepension
Preskription
Preskriptionstid
Primärdata
Pris
Prisbasbelopp
Priselasticitet
Produkt
Produktion
Produktionsfaktorer
Proformafaktura
Prognos
Projekt
Prokurist
Protektionism
Prototyp
Provision
Punktskatt

Q

R

Rabatt
Rak amortering
Räkenskapsår
Ränta
Räntabilitet
Räntefond
Räntelagen
Ränteskillnadsersättning
Realisation
Realkapital
Reavinst
Redovisning
Redovisningsbyrå
Redovisningskonsult
Referens
Referensränta
Regressrätt
Reklamation
Rekonstruktion
Reporänta
Reseersättning
Reservfond
Reskontra
Restvärde
Resultat
Resultatbudget
Resultaträkning
Resultatrapport
Revers
Revision
Revisionsberättelse
Revisor
Riksbanken
Riksgäldskontoret
Riskkapital
Rörelsekapital
Rörelsemarginal
Rörlig ränta
Rörliga kostnader
Rotavdrag
Royalty
Rutavdrag

S

Samfällighetsförening
Särskild löneskatt
Säte
Schablonavdrag
Schablonbelopp
Segment
Sekundärdata
Semesterersättning
Semestertillägg
SIE-fil
SINK
Självdeklaration
Självrisk
Sjukersättning
Sjukförsäkring
Sjuklöneperiod
Sjukpenninggrundande inkomst
Skadestånd
Skatt
Skatteavdrag
Skatteförfarandelagen
Skattekonto
Skattereduktion
Skrivbordsundersökning
Skuld
Skuld
Skuldränta
Skuldsanering
Skuldsättningsgrad
Skyddsombud
Slutskattebesked
Sociala avgifter
Soliditet
Sortiment
Split
Spread
SRU
Stadgar
Stagflation
Stagnation
Startkapital
Statlig inkomstskatt
Statsbudget
Statsskuld
Stiftelse
Styrelse
Styrränta
Subvention
Successiv vinstavräkning
Suppleant
SWIFT code
Sysselsatt kapital

T

Täckningsbidrag
Täckningsgrad
Tantiem
Tariff
Taxering
Teckningsoption
Teknisk aktieanalys
Tidsbegränsad anställning
Tilläggspension
Tillgång
Tillväxt
Tjänst
tjänstgöringsbetyg
Tjänstgöringsintyg
Totalentreprenad
Trainee
Traktamente
Trängselskatt
Transaktion
Tull
Tvistemål

U

Unionsinternt förvärv
Upphandling
Upphovsrätt
Uppsägningstid
Utbetalning
Utbud
Utdelning
Utgående behållning
Utgående moms
Utgift
Utlägg
Utlåningsränta
Utmätning

V

Valberedning
Valuta
Valutahandel
Valutakurs
Värdeminskning
Värdepapper
Världsbanken
Varukostnad
Varulager
Varumärke
VAT-nummer
Växelkurs
VD
Verifikation
Verifikation
Verksamhetsberättelse
Vikariat
Vinst
Vinstdisposition
Vinstmarginal
Vision
Visstidsanställning
Vite

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Överkurs
Överskott
Övertid