Arbetsmiljölagen – Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

Arbetsmiljölagen är en svensk lag som har som syfte att minimera riskerna för olyckor och förebygga ohälsa samt uppnå en god arbetsmiljö på arbetsplatser. Lagen är till för att skydda både den psykiska och fysiska hälsan på arbetstagare och säkerställa att arbetsförhållandena är anpassade till människans förutsättningar.

Skyldigheter för arbetsgivare och anställda

Arbetsgivaren har ansvar för att se till att arbetsmiljön är tillräckligt god och i verksamheter med fler än 50 anställda finns det en skyddskommitté som ska uppmärksamma brister i arbetsmiljön och se till att rätt åtgärder vidtas. De anställda är skyldiga att följa regler och säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen samt slå larm om de upptäcker brister i arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket ser till att lagen följs

Arbetsmiljöverket är den myndighet som kontrollerar arbetsmiljön på svenska arbetsplatser och ger ut specifika föreskrifter och riktlinjer för hur arbetsmiljön i olika branscher måste utformas för att uppfylla arbetsmiljölagen. Regler och säkerhetsföreskrifter är också utgivna av regeringen genom arbetsmiljöförordningen.


Frågor och svar om lågkonjunktur

Vad är Arbetsmiljölagen?

Arbetsmiljölagen är en svensk lag som reglerar arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatserna för att skydda arbetstagare från hälsorisker och olyckor.

Vad är syftet med Arbetsmiljölagen?

Syftet med Arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatserna och att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för arbetstagare.

Vilka skyldigheter har arbetsgivare enligt Arbetsmiljölagen?

Arbetsgivare har en skyldighet att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen genom att genomföra riskbedömningar, vidta förebyggande åtgärder och se till att arbetstagare får adekvat utbildning och information om arbetsmiljön.

Vilka rättigheter har arbetstagare enligt Arbetsmiljölagen?

Arbetstagare har rätt att arbeta i en säker och hälsosam arbetsmiljö, få information om risker och åtgärder, delta i skyddsorganisationer och stoppa farligt arbete om det är akut och nödvändigt.

Vad kan hända om Arbetsmiljölagen inte följs?

Om Arbetsmiljölagen inte följs kan arbetsgivaren drabbas av böter, straffansvar eller tvingas betala skadestånd till drabbade arbetstagare. Arbetsgivaren kan också bli tvungen att vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen.