LAS: Lagen som skyddar arbetstagare vid uppsägning

LAS, Lagen om anställningsskydd, är en viktig lagstiftning i Sverige som skyddar arbetstagare vid uppsägning. Den reglerar olika anställningsformer, uppsägningstider, och vad som gäller vid en uppsägning. LAS är tvingande och gäller för alla arbetstagare med några få undantag som exempelvis om ett kollektivavtal upprättats. Vid en uppsägning från arbetsgivarens sida måste det finnas en saklig grund till beslutet och arbetsgivaren är tvingad att undersöka möjligheterna till omplacering av den anställda personen.

vad är las?

Anställningsformer enligt LAS

Lagen om anställningsskydd, LAS, är en tvingande lag som skyddar arbetstagare vid uppsägning. LAS reglerar olika anställningsformer såsom provanställning, visstidsanställning och fast anställning. Lagen gäller för alla arbetstagare med några få undantag, till exempel om ett kollektivavtal upprättats.

Regler vid uppsägning

En uppsägning från arbetsgivarens sida måste ha en saklig grund som exempelvis arbetsbrist eller personliga skäl. Oavsett arbetsgivarens grund för beslutet är arbetsgivaren tvingad att undersöka möjligheten till omplacering av den anställda personen. Dessutom ska arbetsgivaren undersöka alla möjligheter att undvika uppsägning av arbetsbrist. Vid en uppsägning på grund av arbetsbrist ska en turordning följas för att avgöra vem som ska avskedas först. Denna turordning innebär att de personer som arbetat längst på företaget har företräde gentemot mer nyanställd personal. Dock kan undantag göras och vanligt är att arbetsgivaren och facket förhandlar fram avtal som ersätter LAS.

Uppsägningstid enligt LAS

Uppsägningstiden enligt LAS är en månad. Många kollektivavtal ger dock längre uppsägningstider än en månad.

Fortsatt giltighet av LAS

Lagen om anställningsskydd, LAS, är en viktig lag som ger skydd och trygghet för arbetstagare. LAS är fortfarande giltig och tillämpas även idag, trots tidigare diskussioner om att förändra lagen. Även om LAS kan vara förhandlingsbart genom kollektivavtal är det fortfarande en viktig grundlag för arbetstagare.

Påminnelsefaktura, inkasso och betalningsföreläggande via Kronofogden

Kronofogden arbetar också förebyggande genom att erbjuda råd och stöd till personer som har ekonomiska svårigheter, oavsett om det gäller unga eller vuxna. De kan också hjälpa svårt skuldsatta genom skuldsanering, vilket innebär att personen får sina skulder avskrivna.

Företag som inte har fått sina fakturor betalda kan skicka ut påminnelser och lägga till en påminnelseavgift. Om skulden fortfarande inte betalas, kan ett inkassoföretag driva in skulden. Alternativt kan man ansöka om ett betalningsföreläggande via Kronofogden som fastställer kravet i ett utslag, såvida gäldenären inte invänder. Kronofogden undersöker sedan gäldenärens tillgångar och fatta beslut om hur skulden ska drivas in, vilket kan ske genom utmätning, t.ex. genom löneutmätning.

Frågor och svar om LAS

Vad är LAS?

LAS står för Lagen om anställningsskydd och är en svensk arbetsrättslig lag som reglerar arbetsgivares och arbetstagares rättigheter och skyldigheter vid anställning och uppsägning.

Vilka regler omfattas av LAS?

LAS innehåller regler om anställning, uppsägning, omplacering och förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare vid arbetsplatskonflikter. LAS reglerar också rätten till arbetslöshetsersättning.

Vad är syftet med LAS?

Syftet med LAS är att skydda arbetstagare från godtycklig och orättvis behandling från arbetsgivare, samt att främja trygga och stabila anställningar. LAS ska också bidra till en fungerande arbetsmarknad och till att förebygga och lösa konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare.