Aktiebolagslagen: regler för bolagsbildning och -drift

Aktiebolagslagen (ABL) är en svensk lag som reglerar bildandet, driften och avvecklingen av aktiebolag. ABL skyddar inte bara bolaget utan också dess aktieägare, kunder, leverantörer och andra involverade parter. Lagen styr viktiga aspekter som bolagsordningen, aktier och aktiebok, ledningsstrukturen och regler för lån mellan bolaget och aktieägarna. ABL innehåller också bestämmelser för fusioner och konkurs.

Varför är det viktigt att känna till ABL?

Det är viktigt att ledamöterna i bolagets styrelse, den verkställande direktören och revisorn känner väl till ABL för att förstå vilka regler som gäller för bolagsbildning och -drift. ABL är aktiebolagens viktigaste lag och en felaktig hantering av bolaget kan få allvarliga rättsliga konsekvenser.

Vilka är dispositiva regler i aktiebolag?

Dispositiva regler är regler som ägarna själva utformar för förvaltningen av bolaget, utöver de regler som finns i ABL eller andra lagar. Dessa regler kan tas in som extra regelverk i bolagsordningen. Men dispositiva regler kan inte ersätta de regler som står i ABL eller andra lagar. Aktieägaravtal är ett undantag där avtalens bestämmelser kan ha företräde för det som står angivet i bolagsordningen.

Vilka områden reglerar ABL för aktiebolag?

ABL reglerar ett antal viktiga områden för aktiebolag, inklusive bolagsbildning, aktieutgivning och hantering av aktiebok. Lagen beskriver också hur bolagets ledning ska vara strukturerad, vilka krav som ställs på ledningsgruppen och vilka befogenheter de har. Vidare innehåller ABL bestämmelser för hantering av lån till och från aktieägare, liksom regler för företagsfusioner och likvidation.

Kan ett aktiebolag ha sina egna regler utöver ABL?

Ja, ägarna i ett aktiebolag kan själva utforma en struktur och ett regelverk som ska gälla för förvaltningen av bolaget. Dessa regler kallas för dispositiva regler och kan tas in som ett extra regelverk i bolagsordningen.

Kan aktieägaravtal ersätta ABL?

Aktieägaravtal kan ha vissa bestämmelser som skiljer sig från ABL. Men i allmänhet kan inte aktieägaravtal ersätta de regler som står i ABL eller andra lagar. Det är dock viktigt att notera att aktieägaravtal kan ha företräde för det som står i bolagsordningen i vissa avseenden.


Frågor och svar om aktiebolagslagen

Vad är Aktiebolagslagen?

Aktiebolagslagen är en svensk lag som reglerar hur ett aktiebolag får bildas, organiseras och drivas. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat bolagsbildning, styrelse, bolagsordning, aktiekapital, revisorer och bokföring.

Vilka krav ställer Aktiebolagslagen på bolagsbildning?

Aktiebolagslagen ställer vissa krav på bolagsbildning, bland annat att det krävs minst en person som bildar bolaget och att aktiekapitalet måste vara minst 50 000 kronor. Dessutom krävs det att bolaget har en bolagsordning som beskriver bolagets verksamhet och organisation.

Vad är en bolagsordning enligt Aktiebolagslagen?

En bolagsordning enligt Aktiebolagslagen är ett dokument som beskriver hur ett aktiebolag ska organiseras och drivas. Bolagsordningen ska bland annat innehålla uppgifter om bolagets namn, verksamhet, aktiekapital, styrelse och revisorer.

Vilka regler finns det enligt Aktiebolagslagen för styrelsen i ett aktiebolag?

Enligt Aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag bestå av minst en person, och det finns regler för hur styrelsen ska väljas och verka. Styrelsen ska bland annat arbeta för bolagets bästa och se till att bokföringen och förvaltningen av bolaget sköts på ett korrekt sätt.

Vad är revisorernas roll enligt Aktiebolagslagen?

Enligt Aktiebolagslagen måste ett aktiebolag ha minst en revisor som granskar bolagets räkenskaper och förvaltning. Revisorn ska avge en revisionsberättelse som ska lämnas till bolagsstämman och det finns regler för hur revisorn ska utses och verka.