Gemene ekonomisk och monetär unionen (EMU) är ett samarbete inom EU med målet att främja en gemensam penningpolitik, valuta och centralbank. EMU har genomförts i tre etapper sedan starten 1991 och har resulterat i införandet av den gemensamma valutan, euron, och Europeiska centralbanken (ECB), som är en viktig del i den gemensamma ekonomin. EMU har skapat en ökad samordning av den ekonomiska politiken och har främjat en förenklad rörelse av kapital mellan EU:s medlemsländer.

De tre etapperna av EMU-projektet

EMU-projektet genomfördes i tre etapper med målet att skapa en gemensam penningpolitik och centralbank. Den första etappen började år 1991 och avslutades år 1994, där de juridiska ramarna för EMU fastställdes. Den andra etappen var mellan 1994 och 1999 och innebar att länderna i EU skulle uppnå en hög grad av konvergens, bland annat genom att uppfylla kriterierna för medlemskap i EMU. Den tredje och sista etappen innebar införandet av euron som valuta och startade den 1 januari 1999.

ECB:s roll i EMU

Europeiska centralbanken (ECB) är en viktig del i EMU, och har en självständig ställning med minimal påverkan från medlemsländernas regeringar eller EU:s institutioner. ECB:s huvudsakliga uppgift är att fortsätta utforma en gemensam penningpolitik i euroområdet genom att bestämma styrräntan för att påverka den allmänna räntenivån.

EMU:s betydelse för EU:s ekonomi

EMU har bidragit till en större samordning av den ekonomiska politiken i EU och har främjat en förenklad rörelse av kapital mellan EU:s medlemsländer. EMU har också infört den gemensamma valutan, euron, som har underlättat handeln inom EU. Sverige och Danmark deltar inte i EMU, men de länder som har infört euron överför sina guld- och valutareserver till centralbanken.

EMU har spelat en viktig roll i EU:s ekonomiska samarbete genom att främja en gemensam penningpolitik och centralbank, och införa den gemensamma valutan, euron. EMU:s huvudsakliga uppgift idag är att fortsätta utforma en gemensam penningpolitik i euroområdet genom att bestämma styrräntan för att påverka den allmänna räntenivån. EMU har bidragit till en ökad samordning av den ekonomiska politiken och en förenklad rörelse av kapital mellan EU:s medlemsländer.


Frågor och svar om EMU

Vad är EMU?

EMU står för Ekonomiska och monetära unionen och är en övergripande term som syftar på den process som ledde fram till att flera länder i Europeiska unionen (EU) antog en gemensam valuta, euro, och en gemensam penningpolitik.

Vilka länder ingår i EMU?

För närvarande är 19 av de 27 medlemsländerna i EU en del av EMU och använder euro som sin gemensamma valuta. Dessa länder är: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Österrike, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien och Tyskland.

Vilka fördelar och nackdelar har EMU?

Fördelarna med EMU inkluderar en ökad handel mellan länderna i unionen, en lägre transaktionskostnad för företag som handlar med flera länder, och en gemensam valuta som minskar valutarisker. Nackdelarna kan inkludera förlorad självständighet i penningpolitiken för länderna som använder euron, och bristande flexibilitet i förhållande till ekonomiska kriser som kan drabba olika länder i olika grad.