En aktiesplit är en process där ett aktiebolag delar upp sina befintliga aktier i mindre enheter för att öka antalet aktier, men utan att förändra det totala värdet av aktierna. Detta innebär att aktieägarna behåller sin andel i bolaget, men antalet aktier ökar och priset per aktie minskar proportionellt. En split används oftast för att öka aktiens likviditet och göra den mer tillgänglig för investerare. Beslut om aktiesplit fattas vanligtvis av bolagsstämman.

Vad är en aktiesplit och varför görs det?

En aktiesplit innebär att en aktie delas upp i flera mindre delar, vilket resulterar i att aktiepriset per aktie sjunker medan antalet aktier ökar. Detta görs för att aktien ska bli mer hanterbar och attraktiv på aktiemarknaden. En hög omsättning av en aktie stabiliserar dess värde och ger en mer rättvisande värdering. En aktiesplit kan också användas som ett verktyg för att styra aktiepriset och signalera förtroende för företagets aktier, vilket kan leda till ökad investering och efterfrågan.

Vad är en split?

Vad är en omvänd split?

En omvänd split är motsatsen till en aktiesplit, där flera aktier slås ihop för att få en bättre överblick av aktiens utveckling. Antalet aktier minskar och aktiepriset ökar. En omvänd split görs om aktiens värde är mycket lågt på aktiemarknaden.

Vad påverkas av en aktiesplit?

En aktiesplit påverkar inte bolagets värde och aktieägarnas penningmässiga innehav, eftersom det sammanlagda värdet på de nya aktierna är lika stort som värdet på den gamla aktien. Det påverkar dock aktiepriset per aktie och antalet aktier som ökar eller minskar beroende på om det är en aktiesplit eller en omvänd split.


Frågor och svar om en split

Vad är en split?

En split innebär att ett aktiebolags aktier delas upp i fler och mindre delar.

Hur påverkar en split aktiens värde och antal?

Ett akties värde sjunker med motsvarande del när det delas upp i mindre delar, medan antalet aktier ökar.

Varför gör ett aktiebolag en split?

Ett bolag kan göra en split för att göra aktierna mer hanterbara och attraktiva på aktiemarknaden, samt för att styra aktiepriset. En hög omsättning av en aktie är normalt något positivt som stabiliserar aktiens värde och ger en mer rättvisande värdering.