En stiftelse är en juridisk person som bildas för att uppnå ett eller flera bestämda ändamål. Stiftelser kan ha olika syften, från att främja forskning och kultur till att bidra till välgörenhet och sociala ändamål. I Sverige finns det över 25 000 stiftelser och de spelar en viktig roll för samhället genom att bidra till utvecklingen av olika områden och genom att ge ekonomiskt stöd till olika projekt och organisationer. Stiftelser är självständiga organisationer med egna styrelser och regler för hur de ska drivas och förvaltas. De kan vara både privata och offentliga och regleras av lagar och förordningar som syftar till att säkerställa att deras syften efterlevs och att pengar som doneras till stiftelserna används på ett ansvarsfullt och transparent sätt.

En förvaltare av tillgångar

En stiftelse fungerar som en förvaltare av ekonomiska tillgångar, fastigheter och egendomar. Stiftelsen har inga ägare eller medlemmar och har istället ett specifikt ändamål som den stödjer. Till exempel kan en stiftelse dela ut stipendier till utbildning eller stödja forskning. En stiftelse är en egen juridisk person och förvaltas av en styrelse. För att registreras måste stiftelsen ha ett namn som inkluderar ordet “stiftelse” och den ska verka under en längre tidsperiod. Stiftelsen är registrerad hos en länsstyrelse och står under tillsyn.

Stiftelseurkund och permutation

En stiftelse styrs av ett stiftelseförordnande som är nedtecknat i en stiftelseurkund. I stiftelseurkunden beskrivs hur tillgångarna ska användas och vilka som är förmånstagare. Om stiftelsens ändamål blir irrelevanta, kan styrelsen ansöka om att förändra ändamålen. En ändring i stiftelseurkunden kallas för en permutation.

Typer av stiftelser

Avkastningsstiftelser är den vanligaste formen av stiftelse, där stiftelsens vinst delas ut i form av stipendier eller anslag till dess mottagare. Det finns också stiftelseägda företag, som skapas för att undvika att företaget köps upp eller splittras vid ett generationsskifte. Andra typer av stiftelser inkluderar familjestiftelser, verksamhetsstiftelser och anslagsstiftelser.


Frågor och svar om stiftelser

Vad är en stiftelse?

En stiftelse är en juridisk person som bildas genom att en eller flera personer donerar pengar eller egendom för att skapa en fond med ett specifikt ändamål.

Vad är syftet med en stiftelse?

Syftet med en stiftelse är att främja ett specifikt ändamål, till exempel att stödja forskning, kultur eller sociala ändamål. En stiftelse kan ha ett långsiktigt perspektiv och kan på så sätt bidra till samhällsutvecklingen.

Vad är skillnaden mellan en stiftelse och ett företag?

En stiftelse skiljer sig från ett företag genom att den inte har några ägare eller aktieägare som tar ut vinst. Istället används de medel som finns i stiftelsen för att uppfylla dess ändamål. En stiftelse är också vanligtvis inte aktiv i någon affärsverksamhet utan fokuserar på att uppfylla sitt ändamål.