Riksbanken – Sveriges centralbank

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Banken grundades år 1668 och har sitt säte i Riksbankshuset i Stockholm. Riksbanken har flera uppdrag, inklusive att ansvara för landets penningpolitik genom att upprätthålla ett fast penningvärde över tiden genom en låg och stabil inflation, en hållbar tillväxt och en hög sysselsättning. Riksbanken är även bankernas bank och bestämmer priset på pengar genom att besluta om reporäntans nivå. Reporäntan påverkar alla andra räntor i det svenska ekonomiska systemet, vilket i sin tur påverkar den ekonomiska aktiviteten och inflationen. Inflationen mäts genom konsumentprisindex (KPI), och Riksbankens mål är att inflationen årligen ska vara 2 %.

Riksbanken

Effektivt betalningsväsende med säkra betalningssätt

Utöver penningpolitiken har Riksbanken även ansvar för att se till att Sverige har ett säkert och effektivt betalningsväsende. Riksbankens betalningssystem, RIX, används när banker och olika finansiella institut överför betalningar mellan sig. Riksbanken främjar även säkra betalningssätt genom att övervaka det finansiella systemet i Sverige, inklusive bankkoncerner och finansmarknadens funktioner och den finansiella infrastrukturen. Riksbanken samarbetar med bland annat Finansinspektionen, Finansdepartementet och Riksgälden för att upprätthålla detta ansvar. Riksbanken kan även ge likviditetsstöd till banker om speciella förutsättningar råder. Slutligen ansvarar Riksbanken också för att trycka nya sedlar och prägla mynt samt förvalta Sveriges guld- och valutareserv.


Frågor och svar om riksbanken

Vad är Riksbankens huvudsakliga uppdrag?

Riksbankens huvudsakliga uppdrag är att ansvara för penningpolitiken i Sverige, vilket innebär att upprätthålla ett fast penningvärde över tiden genom en låg och stabil inflation, en hållbar tillväxt och en hög sysselsättning.

Vilken betydelse har Riksbankens beslut om reporäntan för den ekonomiska utvecklingen i Sverige?

Riksbankens beslut om reporäntan har stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i Sverige, eftersom reporäntan påverkar alla andra räntor i det ekonomiska systemet och därmed den ekonomiska aktiviteten och inflationen.

Vilka andra uppgifter har Riksbanken förutom att ansvara för penningpolitiken?

Riksbanken ansvarar också för att se till att Sverige har ett säkert och effektivt betalningsväsende, övervaka det finansiella systemet och samarbeta med andra myndigheter som Finansinspektionen, Finansdepartementet och Riksgälden. Riksbanken kan även ge likviditetsstöd till banker och ansvarar för att trycka nya sedlar och prägla mynt samt förvalta Sveriges guld- och valutareserv.